IRKLAI.LT ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA IR PRINCIPAI

Šiuose Asmens duomenų tvarkymo principuose (toliau taip pat – Principai) pateikiama informacija, kaip Irklai.lt  tvarko asmens duomenis.

Šie Principai taikomi Irklai.lt  ir Klientų, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su Irklai.lt teikiamomis paslaugomis, tarpusavio santykiams, įskaitant santykius su Klientais, atsiradusius iki šių Principų įsigaliojimo.

  1. Sąvokos

Klientas – tai bet kuris fizinis asmuo, kuris naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susijęs su Irklai.lt  teikiamomis paslaugomis.

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu.

Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).

Irklai.lt  – tai bet kuris juridinis asmuo arba juridinio asmens filialas, kuris veikia kaip Asmens duomenų valdytojas.

  1. Bendrosios nuostatos

2.1 Šiuose Principuose pateikiamos bendros nuostatos, kaip Irklai.lt  tvarko Asmens duomenis. Papildoma informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta paslaugų sutartyse ir kituose su paslaugomis susijusiuose dokumentuose, užsakymo kortelėse ar interneto svetainėje.

2.2 Irklai.lt  užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

2.3 Asmens duomenų tvarkymui Irklai.lt  imasi gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais Irklai.lt  imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai Asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi Irklai.lt  nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas Asmens duomenų saugumo priemones.

  1. Asmens duomenų kategorijos

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Kliento, iš Kliento veiklos jam naudojantis paslaugomis ir išorinių šaltinių, kaip valstybės ir privačių asmenų valdomų registrų bei kitų trečiųjų šalių. Visi žemiau nurodyti duomenys yra saugomi bei renkami nepažeidžiant asmens privatumo ir Asmens duomenų privatumo. Šie duomenys negali būti atskleisti nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktuose numatytais atvejais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei Kliento finansinių įsipareigojimų nevykdymo atvejais.

Pagrindinės Asmens duomenų, kuriuos gali rinkti arba renka Irklai.lt  kategorijos, tačiau jomis neapsiribojant, yra:

Asmens tapatybės duomenys, kaip – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenys.

Duomenys ryšiams, kaip – adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, bendravimo kalba.

Užsakymo kortelėje arba internetinės svetainės formoje, užpildyti ir nurodyti kliento asmens duomenys kurie yra naudotini kokybiškoms pasalugoms suteikti (koordinojant užsakymus, teikiant paslaugas ir pasiūlymus, ruošiant sąskaitas ir pan.).

Duomenys, susiję su profesija, kaip – duomenys apie išsilavinimą ir profesinę veiklą.

Duomenys, surinkti naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis, kaip – duomenys, kurie surinkti klientui atvykus į Irklai.lt  padalinius (vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo duomenys duomenys) arba bendraujant su Irklai.lt  telefonu, vaizdo ir/arba garso įrašymo priemonėmis, el. paštu, pranešimais ir kitomis ryšio  priemonėmis, tokiomis kaip socialiniai  tinklai; duomenys, susiję su Kliento lankymusi Irklai.lt  interneto svetainėse arba naudojantis kitais Irklai.lt  komunikacijos kanalais.

Duomenys apie elgesio įpročius, prioritetus ir pasitenkinimą paslaugomis, kaip – duomenys apie aktyvumą naudojantis paslaugomis, Klientui teikiamas paslaugas, Kliento atsiliepimus apie paslaugas, apie tai ar Klientas patenkintas paslaugomis.

Duomenys apie dalyvavimą Irklai.lt  organizuojamuose žaidimuose ir akcijose, kaip duomenys apie žaidimų ar akcijų metu laimėtus prizus, suteiktas nuolaidas ir pan.

  1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindas

4.1 Pagrindiniai tikslai, kurių siekia Irklai.lt  tvarkydama asmens duomenis, tai santykių su Klientais palaikymas ir galimybių naudotis Irklai.lt  paslaugomis sudarymas ir administravimas. Kliento Asmens duomenys naudojami tiek, kiek yra būtina kokybiškų paslaugų suteikimui užtikrinti ar pasiūlymų paruošimui ir teikimui. Asmens duomenys tvarkomi rūpestingai, sąžiningai ir tik susijusių su kokybišku paslaugos teikimu darbuotojų arba susijusių trečiųjų šalių.

4.2 Kliento ir (arba) Irklai.lt  interesų apsauga.

Siekiant apsaugoti Kliento ir (arba) Irklai.lt  interesus, vykdyti irklai.lt teikiamų paslaugų kokybės tikrinimą, pateikti komercinio pasiūlymo ar kitokios verslo komunikacijos įrodymus (pokalbių bei vaizdo medžiagos įrašymas), kai tai būtina vykdant sutartį ir paslaugų kokybės užtikrinimą.

4.2 Irklai.lt  gali tvarkyti  Asmens duomenis, siekdamas pagerinti Klientui teikiamų elektroninių paslaugų kokybę, pavyzdžiui, siūlomas paslaugas pritaikant naudojamam įrenginiui, taip pat siekiant parengti asmeninius pasiūlymus Klientui. Jei Klientas nėra paprieštaravęs Asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslu, Irklai.lt  gali tvarkyti Asmens duomenis tam, kad pateiktų bendrus ir asmeninius Irklai.lt  teikiamų paslaugų pasiūlymus. Tokia rinkodaros veikla gali būti grindžiama Kliento naudojamomis paslaugomis ir tuo, kaip klientas jomis naudojasi bei kaip valdo Irklai.lt  skaitmeninius kanalus.

  1. Asmens duomenų gavėjai. Asmens duomenys gali būti perduodami

gavėjams, tokiems kaip:

5.1  Valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys vykdantis įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, mokesčių administravimo paslaugasatliekančios institucijos).

5.8 Juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie užtikrina tinkamą kliento įsipareigojimų Irklai.lt  įvykdymą.

5.10 Kiti asmenys, susiję su Irklai.lt  paslaugų teikimu, tokie kaip archyvavimo, pašto paslaugų teikėjai, Klientui teikiamų paslaugų teikėjai, kurių teikiamoms paslaugoms Klientas užsisako elektronines sąskaitas ir bendrovės, administruojančios su tokiu turtu susijusius mokesčius ir baudas.

  1. Geografinė tvarkymo teritorija

6.1 Paprastai Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau tam tikrais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų.

6.2  Klientas, pateikęs prašymą, gali gauti daugiau informacijos apie Asmens duomenų perdavimą už ES / EEE ribų.

  1. Saugojimo laikotarpis

7.1  Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į su Klientu sudarytų sutarčių pobūdį, Irklai.lt  teisėtu interesu arba teisės aktų reikalavimais (pvz.,  reglamentuojančiais apskaitos reikalavimus ir kt.).

  1. Kliento (duomenų subjekto) teisės aktų jam garantuojamas teisės,

susijusios su jo Asmens duomenų tvarkymu apima teisę:

8.1 Reikalauti ištaisyti jo Asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba

netikslūs.

8.2 Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, jeigu Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais (pvz., rinkodaros pasiūlymų gavimas arba dalyvavimas apklausose).

8.3 Raštu pateikti reikalavimą ištrinti jo Asmens duomenis. Ši teisė netaikoma, jei Asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

8.4 Apriboti jo Asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz., laikotarpiui, per kurį Irklai.lt  įvertins, ar Klientas turi teisę prašyti, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti.

8.5 Gauti informaciją apie tai, ar Irklai.lt  tvarko jo Asmens duomenis ir, jei  taip,  susipažinti su jais.

8.6 Įspėti apie ketinamą pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas www.ada.lt, jei Klientas mano, kad jo Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

  1. Principų galiojimas ir pakeitimai

9.1 Klientai su šiais Principais gali susipažinti Irklai.lt  klientų aptarnavimo padalinyje.

9.2 Irklai.lt  turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šiuos Principus, informuodamas Klientą apie pakeitimus paskelbiant Irklai.lt  klientų aptarnavimo padalinyje, interneto svetainėje, informuojant Klientą paštu, el. paštu, interneto banko žinute ar kitu būdu (pvz., paskelbiant spaudoje) ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo.